top of page

Procură Notar Public Craiova - Mandat cu reprezentare

Procura Notar Craiova. Oferim consultanță și servicii în domeniul notarial proceduri notariale și întocmire documente. Procura Notar Public Craiova.

Puterea de a reprezenta poate rezulta fie din lege, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotărâre judecătorească, după caz.

Contractul încheiat de reprezentant, în limitele împuternicirii, în numele reprezentatului produce efecte direct între reprezentat şi cealaltă parte și în cazul reprezentării convenţionale, atât reprezentatul, cât şi reprezentantul trebuie să aibă capacitatea de a încheia actul pentru care reprezentarea a fost dată.


Art. 1.299. Viciile de consimţământ – Contractul este anulabil atunci când consimţământul reprezentantului este viciat. Dacă însă viciul de consimţământ priveşte elemente stabilite de reprezentat, contractul este anulabil numai dacă voinţa acestuia din urmă a fost viciată.

Împuternicirea nu produce efecte decât dacă este dată cu respectarea formelor cerute de lege pentru încheierea valabilă a contractului pe care reprezentantul urmează să îl încheie.


Conflictul de interese este prevăzut de art 1303 Cod Civil conform căruia contractul încheiat de un reprezentant aflat în conflict de interese cu reprezentatul poate fi anulat la cererea reprezentatului, atunci când conflictul era cunoscut sau trebuia să fie cunoscut de contractant la data încheierii contractului.

O situație specială o reprezintă Contractul cu sine însuşi şi dubla reprezentare, contract ce poate fi anulabil numai la cererea reprezentatului, cu excepţia cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese.

Puterea de reprezentare conferită reprezentantului încetează prin renunţarea acestuia la împuternicire sau prin revocarea acesteia de către reprezentat.


În situația în care împuternicirea se modifică sau se revocă, oricare din aceste operațiuni trebuie adusă la cunoştinţa terţilor prin mijloace corespunzătoare, în caz contrar, acestea nu vor fi opozabile terţilor decât dacă se dovedeşte că aceştia le cunoşteau ori puteau să le cunoască în momentul încheierii contractului.

Puterea de a reprezenta încetează prin decesul sau incapacitatea reprezentantului ori a reprezentatului, dacă din convenţie ori din natura afacerii nu rezultă contrariul. Atunci când reprezentantul sau reprezentatul este persoană juridică, puterea de a reprezenta încetează la data la care persoana juridică îşi încetează existenţa.Totodată în cazul deschiderii procedurii insolvenţei asupra reprezentantului sau reprezentatului, puterea de a reprezenta încetează în condiţiile prevăzute de lege.


Art. 1.308. Obligaţiile reprezentantului la încetarea împuternicirii – (1) La încetarea puterilor încredinţate, reprezentantul este obligat să restituie reprezentatului înscrisul care constată aceste puteri.

(2) Reprezentantul nu poate reţine acest înscris drept garanţie a creanţelor sale asupra reprezentatului, dar poate să ceară o copie a înscrisului, certificată de reprezentat, cu menţiunea că puterea de reprezentare a încetat.

Contractul încheiat de persoana care acţionează în calitate de reprezentant, însă fără a avea împuternicire sau cu depăşirea puterilor conferite, nu produce efecte între reprezentat şi terţ. Dacă, prin comportamentul său, reprezentatul l-a determinat pe terţul contractant să creadă în mod rezonabil că reprezentantul are puterea de a-l reprezenta şi că acţionează în limita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate prevala faţă de terţul contractant de lipsa puterii de a reprezenta.

Persoana care încheie un contract în calitate de reprezentant, neavând împuternicire ori depăşind limitele puterilor care i-au fost încredinţate, răspunde pentru prejudiciile cauzate terţului contractant care s-a încrezut, cu bună-credinţă, în încheierea valabilă a contractului.

Mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părţi, numită mandant. Acesta poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Împuternicirea pentru reprezentare sau, dacă este cazul, înscrisul care o constată se numeşte procură.


În cazul în care părţile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în 3 ani de la încheierea lui.

Mandatul dat pentru încheierea unui act juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi (principiul simetriei formelor, procura se afla intr-un raport de accesorietate – accesorium sequitur principale). Când actul juridic pe care urmează să-l încheie mandatarul este autentic, atunci şi procura trebuie întocmită în formă autentică (mandatul formează un tot indivizibil cu actul în vederea căruia a fost dat).

  • mandatul este special, când se dă pentru o singură operaţie juridică sau pentru anumite operaţii determinate, şi general, când mandatarul primeşte împuternicirea de a se ocupa de toate treburile mandantului;

  • mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare şi de administrare; pentru actele de dispoziţie, legea prevede necesitatea existenţei unui mandat special;

  • mandatul este special dacă va indica cel puțin natura operaţiei juridice şi obiectul ei;

  • procura generală de reprezentare nu este suficientă pentru îndeplinirea unor acte procedurale într-un proces, acte care conţin elemente de dispoziţie;

  • mandatarul trebuie să se încadreze în limitele împuternicirii primite de la mandant; depășirea limitelor atrage răspunderea pentru prejudiciile cauzate atât faţă de mandant, cât şi faţă de terţul cu care a contractat.


Comments


bottom of page