top of page
h1-slider3-background-img.jpg

Proceduri notariale și întocmire documente

CONSULTANȚĂ ȘI SERVICII ÎN DOMENIUL NOTARIAL

Rezolvăm împreună orice problemă și oferim consiliere pentru identificarea celor mai eficiente soluții.

PROFESIONALISM

Experiența vastă în domeniul notarial ne recomandă pentru rezolvarea diverselor situații sau probleme, indiferent de natura sau dificultatea acestora.

SIMPLITATE

Biroul nostru notarial din Craiova vă pune la dispoziție proceduri simplificate de lucru: trimiteți un e-mail și veniți pentru eliberarea sau semnarea actelor.

EFICIENȚĂ

Experții noștri oferă o gama largă de proceduri și servicii notariale, astfel că veți rezolva rapid problemele, timpul de așteptare fiind foarte scurt.

DESPRE NOI

Notar Public Craiova

DESPRE NOI

Prin competenţele oferite de lege, notarul public îndeplineşte o funcţie socială de mare importanţă, fiind aproape de cetăţeni în toate momentele importate ale vieţii.

In biroul nostru veti fi întâmpinaţi într-un cadru modern, cu prietenie şi profesionalism, de o echipã experimentata, pentru solutionarea oricãror solicitãri, în cel mai scurt timp.

Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

pngwing.com.png
1_XAg-A7OHpvAvnxPQI1fMHg.jpeg

SERVICII

ACTE ȘI PROCEDURI NOTARIALE RAPIDE

Următoarele documente notariale pot fi redactate pe loc. În funcție de volumul de lucru, timpul de așteptare este între 15 și 20 de minute.

COPII LEGALIZATE PE ÎNSCRISURI

Efectuam copii legalizate dupa orice document prezentat în original de solicitant, indiferent daca solicitantul este sau nu parte în acel act.

 LEGALIZAREA SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI

Prin legalizarea semnăturii, notarul public confirmă faptul că documentul a fost într-adevăr tradus de către un traducător autorizat.

LEGALIZAREA SPECIMENULUI

DE SEMNĂTURĂ

Notarul va verifica întâi înscrisul pentru a se asigura că actul nu conţine clauze care încalcă reglementările legale sau bunele moravuri. 

CERTIFICAREA

UNOR FAPTE

Pentru diverse motive personale au nevoie sa dovedeasca unele situatii sau fapte ce ii intereseaza direct, iar dovezile astfel obtinute sa nu poata fi puse la indoiala.

SERVICII

SERVICII

ACTE NOTARIALE CU UN TIMP DE EXECUȚIE RELATIV ÎNDELUNGAT

DECLARAȚII NOTARIALE

Declarație călătorie minor, declarație de acceptare a succesiunii / renunțare la succesiune și altele.

TESTAMENTE ȘI REVOCAREA ACESTORA

Testamentul notarial este cea mai sigură formă de testament din punct de vedere juridic, întrucât este cel mai dificil document de atacat în instanță.

CONTRACTE DE COMODAT

Contractul de comodat reprezintă un tip de contract de împrumut prin care una dintre părți transferă spre folosință un bun unei alte părți .

PROCURI

NOTARIALE

Prin intermediul unei procuri notariale, puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dumneavoastră.

NOTAR CRAIOVA  GALERIE FOTO

ACTE
h1-slider1-background-img.jpg

ACTE

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA INSTRUMENTĂRII PROCEDURILOR NOTARIALE

 • ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIERE ACT DE PARTAJ
  1. Acte necesare pentru părți: cărțile de identitate sentința civilă/certificatul de divorț/act de lichidare al regimului de bunuri 2. Acte necesare pentru imobile: ACTE DE PROPRIETATE: contract de vanzare cumparare / contract de construire proces verbal de predare primire dovada achitare integrala apartament certificate de mostenitor (sunt obligatorii si actele vechi de proprietate) contract de donatie, contract de partaj, etc. declaratii de radiere ipoteca, sulta, privilegiul vanzatorului – daca este cazul acte modificare apartament: autorizatie de construire si proces verbal de receptie finala a lucrarii – daca este cazul ACORDUL CREDITORULUI IPOTECAR – DACA BUNUL ESTE IPOTECAT schița cadastrala + încheierea de intabulare + extras CF pentru informare certificat de atestare fiscala (pe numele tuturor copartajantilor) – de la Directia de Impozite si Taxe Locale / Directia Venituri Buget Local certificat de performanta energetica adeverinta de la asociatia de locatari ultimele chitante si facturi – pentru utilitati (ENEL, gaze naturale, etc.) extras de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre Biroul Notarial) extras de CONT – in cazul în care partajul se face cu plata unei sulte
 • ACTE NECESARE PENTRU VÂNZAREA IMOBILELOR/APARTAMENTELOR
  Actele necesare pentru încheierea unui contract de vânzare sunt următoarele: acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul) acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc.); documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu) și încheierea de intabulare în cartea funciară; certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Direcția de impozite si taxe locale, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plățile; certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat; în cazul apartamentelor, adeverința eliberată de asociația de proprietari sau locatari care sa arate situația datoriilor față de asociație (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.); ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.
 • ACTE NECESARE PENTRU DECLARAȚIE DE CĂLĂTORIE MINOR PESTE GRANIȚELE ȚĂRIi
  Dacă minorul cetățean român este însoțit de o persoană, alta decât părinții sau reprezentantul legal, i se permite ieșirea în aceleași condiții şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoțitoare prezintă: Declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia, datele de identitate ale însoțitorului respectiv.În acest caz se solicită și hotărârea judecătorească de stabilire a autorității părintești sau de desemnare a reprezentantului legal, rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă. Certificat de cazier judiciar. Certificatul de cazier judiciar trebuie să fie prezentat inclusiv de cetățenii străini care însoțesc un cetățean român minor. Se iau în considerare numai certificatele emise de către autoritățile române, respectiv Direcția Cazier Judiciar, Statistică şi Evidențe Operative din cadrul I.G.P.R., prin subunitățile de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, sau misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, conform prevederilor Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare. Facem precizarea că valabilitatea certificatului de cazier judiciar este de 6 luni de la data eliberării. Poate avea calitatea de însoțitor și o persoană anume desemnată din cadrul unei companii care desfășoară activițăți de transport persoane. Documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane, în cazul în care minorul este însoțit de aceasta.
 • ACTE NECESARE PENTRU DEZBATEREA SUCCESIUNII
  Acte de stare civila care fac dovada relatiei de rudenie: certificat de deces - original certificat de casatorie sot supravietuitor (sau certificat deces/certificat mostenitor/sentinta judecatoreasca in cazul in care defunctul era divortat la data decesului) original certificat de nastere + casatorie a descendentilor sau altor rude care au vocatie succesorala - original cartile de identitate testament in original (daca exista) ; Actele care atesta averea defunctului: acte proprietate de bunuri imobile - original + 1 copie Xerox: contract vanzare-cumparare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de imprumut/rate; adeverinta de achitare integrala, donatie, schimb, certificat de mostenitor, sentinta judecatoreasca, titlu de proprietate; certificat fiscal in original de la Administratia Financiara; acte proprietate autoturism (talon - carte de identitate) - original certificat fiscal pentru auto de la Administratia Financiara; certificat actionar (daca exista) - original carnete C.E.C. (daca exista) - original bani la Banca (extras de cont - contract de depozit) ; act concesiune - Loc de Veci - original adeverinta in original cu valoarea locului de veci de la Administratia Cimitirelor sau Parohie; Doi martori din afara familiei care sa declare in scris ca l-au cunoscut pe defunct si ii cunosc pe mostenitori daca persoana a decedat dupa luna noiembrie 2011. In functie de particularitatile fiecarui caz, se pot cere si alte documente. I

NOTAR PUBLIC CRAIOVA

CONTACTAȚI-NE

+40729 18 18 18

str Fratii Golesti .nr 2, bl M18C, Craiova, Dolj

Mulțumim, vom reveni în cel mai scurt timp posibil!

PROGRAM

Luni                   09-17

Marti                 09-17

Miercuri            09-17

Joi                      09 17

Vineri                09-17

Sambata          INCHIS

Duminica         INCHIS

Contact
bottom of page