top of page

Notar Craiova Acte Necesare Contract Vânzare-cumpărare Imobil (apartament, casă, teren etc.)

Notar Craiova Contractul de vânzare este cel mai uzitat mijloc de înstrăinare a bunurilor și se folosește atunci când, în schimbul bunului, se primește o sumă de bani.

 • acte de identitate părţi (vânzător și cumpărător);

 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor3 etc.);

 • certificat fiscal1 pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv;

 • documentaţia cadastrală2 (fişa bunului imobil, plan de amplasament, plan releveu, încheiere de intabulare etc.);

 • extrasul de carte funciară care se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

 • certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;

 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari4 care sa arate situația datoriilor față de asociațe5 faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.);

 • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului.


În plus, pentru persoane juridice:

 • certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF;

 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;

 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;

 • împuternicire (delegaţie, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului (dacă este cazul).

 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății.

Note:

[1] Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia, astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală, pentru cota deţinută de fiecare dintre ei;

[2] Vânzarea se poate realiza doar dacă imobilul are cadastru și intabulare. Dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, contactați un expert cadastral autorizat pentru realizarea demersurilor necesare;

[3] Pentru a vinde un bun moștenit, este necesar să dezbateți mai întâi succesiunea la notariat pentru a obține certificatul de moștenitor care se va intabula și în cartea funciară.

[4] Adeverinţă din partea asociaţiei de proprietari, care să reprezinte dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari sau, după caz, datoriile față de asociație, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari.

[5] În cazul existenţei unor datorii către asociaţia de proprietari, înstrăinarea apartamentului se poate face numai dacă se introduce în contract o clauză privitoare la preluarea datoriilor de către cumpărător, potirivit art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind asociațiile de proprietari

Comments


bottom of page