top of page

Noi reguli de impozitare a vânzării imobilelor în 2023 - Notar Craiova

Începând din 1 ianuarie 2023 impozitarea proprietăților imobiliare se schimbă radical. Astfel, se percepe impozit pe venitul din vânzarea imobilelor din patrimoniul personal și când prețul nu depășește 450.000 lei. În acest caz, vânzătorul unui imobil nu mai este scutit, ca în trecut, de plata impozitului către stat.

În acest sens, Ordonanța de urgență nr. 16/2022 modifică alin. (1) al art. 111 Cod Fiscal după cum urmează:

(1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.”Impozit vânzare imobil sub 3 ani

La vânzarea construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deținute o perioadă până la trei ani inclusiv, proprietarul va plăti un impozit de 3% din valoarea bunului.

Impozit vânzare imobil peste 3 ani

Dacă proprietarul vinde un imobil deținut o perioadă mai mare de 3 ani, va datora un impozit de 1%, beneficiind astfel de o reducere de 2% față de vânzarea sub 3 ani.

Unde se plătește impozitul?

Impozitul pe venitul din vânzarea proprietăților imobiliare se achită la notariat înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii.Impozitul astfel calculat se reține și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost calculat și încasat.

Notarul public nu percepe comision statului sau proprietarului pentru aceasă operațiune și nicio parte din suma încasată cu titlu de impozit nu reprezintă venit al biroului notarial.

Cazuri particulare

Când există mai mulţi coproprietari (de exemplu: doi soți care vând un imobil dobândit în timpul căsătoriei, frații care vând o casă moștenită etc.), impozitul datorat Statului se calculează tot la valoarea tranzacției, indiferent de numărul de coproprietari şi a cotelor deținute. De ex., când sunt doi proprietari – soț soție, impozitul nu se calculează separat, la valoarea cotei din imobil care revine fiecărui coproprietar.

Vânzarea între rude până la gradul al III-lea inclusiv (de exemplu: între părinți și copii, bunici, frați etc.), precum și între soți nu este exceptată de la plata impozitului în baza art. 111 al. 2 Cod Fiscal. Doar la donația între rude nu se plătește impozit.

Persoanele juridice (de exemplu: dezvoltatorii imobiliari) nu datorează plata impozitului definit de art. 111. Acest articol reglementează numai impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Cetățenii străini care vând o proprietate deținută în România sunt impozitați ca și cetățenii români. În vederea impozitării, străinii fără cetățenie românească trebuie să obțină și numărul de identificare fiscală (NIF) de la ANAF.

În cazul vânzării prin executare silită, după expirarea termenului de 10 zile inclusiv, în care contribuabilul avea sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, organul de executare silită sau cumpărătorul, după caz, trebuie să solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului şi emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale, prin depunerea documentaţiei aferente transferului.

Alte informații

  • Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare nu trebuie confundat cu impozitul pe clădiri plătit anual de proprietari la D.I.T.L.

  • Acesta este singurul impozit datorat de proprietar la vânzarea imobilului – nu se plătește CAS 5,5% sau alt impozit.

  • Prețul real al vânzării trebuie menționat în actul de vânzare. Se constituie motiv de anulare a actului declararea unui preț fictiv sau derizoriu conform art. 1665 din Noul Cod Civil.

Pentru calculul impozitului datorat la vânzarea unui bun imobil (apartament, imobil, casă etc.), contactați-ne.


1 Comment


Allison Howarts
Allison Howarts
May 13, 2023

Buna ziua! După ce am fost în relație cu Anderson ani de zile, s-a despărțit de mine, am făcut tot posibilul să-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, mi-am dorit atât de mult înapoi din cauza dragostei pe care o am pentru el, l-am implorat cu tot, Am făcut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat prietenei mele problema mea și ea mi-a sugerat să contactez mai degrabă un vrăjitor care ar putea să mă ajute să fac o vrajă pentru a-l aduce înapoi, dar eu sunt genul care nu a crezut niciodată în vrajă, nu am avut de ales decât să încerc, am a trimis vrăjitorului prin poștă și mi-a spus că nu este nicio problemă că…

Like
bottom of page